خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

فال حافظ

فال حافظ

فال حافظ شیرازیفال حافظ آنلاین در مجله ارم بلاگدوستان به این فال به صورت اختصاصی پرداخته شده، یعنی در قالب نرم افزار آماده نیست که با فشردن دکمه فال ،یک تصویر پیش فر...

نظر ۰ بازدید ۴۱۴۲۲
زهی خجسته زمانی که یار بازآید

زهی خجسته زمانی که یار بازآید

زهی خجسته زمانی که یار بازآیدبه کامِ غمزدگان غمگُسار بازآیدبه پیشِ خیلِ خیالش کشیدم اَبلقِ چشمبدان امید که آن شهسوار بازآیداگر نه در خمِ چوگان او رَوَد سَرِ منز سر ن...

نظر ۰ بازدید ۹
حکایتِ شبِ هجران نه آن حکایتِ حالیست

حکایتِ شبِ هجران نه آن حکایتِ حالیست

چو آفتاب مِی از مشرقِ پیاله برآیدز باغِ عارِضِ ساقی هزار لاله برآیدنسیم در سرِ گُل بشکند کُلالهٔ سنبلچو از میانِ چمن بویِ آن کُلاله برآیدحکایتِ شبِ هجران نه آن حکایت...

نظر ۰ بازدید ۵
دست از طلب ندارم تا کامِ من برآید

دست از طلب ندارم تا کامِ من برآید

دست از طلب ندارم تا کامِ من برآیدیا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآیدبگشای تربتم را بعد از وفات و بنگرکز آتش درونم دود از کفن برآیدبنمای رخ که خَلقی والِه شَوَند و حیرا...

نظر ۰ بازدید ۱۲
جهانیان همه گر منعِ من کنند از عشق ...

جهانیان همه گر منعِ من کنند از عشق ...

اگر به بادهٔ مُشکین دلم کشد، شایدکه بویِ خیر ز زهدِ ریا نمی‌آیدجهانیان همه گر منعِ من کنند از عشقمن آن کنم که خداوندگار فرمایدطمع ز فیضِ کرامت مَبُر که خُلقِ کریمگنه...

نظر ۰ بازدید ۴
بخت از دهانِ دوست نشانم نمی‌دهد

بخت از دهانِ دوست نشانم نمی‌دهد

بخت از دهانِ دوست نشانم نمی‌دهددولت خبر ز رازِ نهانم نمی‌دهداز بهرِ بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهماینم همی‌سِتانَد و آنم نمی‌دهدمُردم در این فِراق و در آن پرده راه نی...

نظر ۰ بازدید ۵
گر من از باغِ تو یک میوه بچینم چه شود؟

گر من از باغِ تو یک میوه بچینم چه شود؟

گر من از باغِ تو یک میوه بچینم چه شود؟پیش پایی به چراغِ تو ببینم چه شود؟یا رب اندر کَنَفِ سایهٔ آن سروِ بلندگر منِ سوخته یک دَم بنشینم چه شود؟آخِر ای خاتَمِ جمشیدِ هما...

نظر ۰ بازدید ۴
دوش می‌گفت که فردا بدهم کامِ دلت

دوش می‌گفت که فردا بدهم کامِ دلت

گر چه بر واعظِ شهر این سخن آسان نشودتا ریا وَرزَد و سالوس مسلمان نشودرندی آموز و کَرَم کُن که نه چندان هنر استحَیَوانی که ننوشد مِی و انسان نشودگوهرِ پاک بِباید که شو...

نظر ۰ بازدید ۵
از کیمیایِ مِهر تو زر گشت رویِ من

از کیمیایِ مِهر تو زر گشت رویِ من

ترسم که اشک در غمِ ما پرده‌در شودوین رازِ سر به مُهر به عالَم سَمَر شودگویند سنگ لَعل شود در مَقامِ صبرآری شود، ولیک به خونِ جگر شودخواهم شدن به میکده گریان و دادخواه...

نظر ۰ بازدید ۴
ساقی حدیثِ سرو و گل و لاله می‌رود

ساقی حدیثِ سرو و گل و لاله می‌رود

ساقی حدیثِ سرو و گل و لاله می‌رودوین بحث با ثَلاثِهٔ غَسّاله می‌رودمِی ده که نوعروسِ چمن حَدِّ حُسن یافتکار این زمان ز صنعتِ دَلّالِه می‌رودشِکَّرشِکن شَوَند همه ...

نظر ۰ بازدید ۴
خوشا دلی که مدام از پِی نظر نرود

خوشا دلی که مدام از پِی نظر نرود

خوشا دلی که مدام از پِی نظر نرودبه هر دَرَش که بخوانند بی‌خبر نرودطمع در آن لبِ شیرین نکردَنَم اولیولی چگونه مگس از پِی شکر نرودسوادِ دیدهٔ غمدیده‌ام به اشک مشویکه ...

نظر ۰ بازدید ۹
آن چُنان مِهر توام در دل و جان جای گرفت

آن چُنان مِهر توام در دل و جان جای گرفت

هرگزم نقشِ تو از لوحِ دل و جان نَرَوَدهرگز از یادِ من آن سروِ خرامان نَرَوَداز دِماغِ مَنِ سرگشته خیالِ دَهَنَتبه جفایِ فلک و غُصهٔ دوران نروددر ازل بست دلم با سرِ زل...

نظر ۰ بازدید ۸
حافظ از چشمهٔ حکمت به کف آور جامی

حافظ از چشمهٔ حکمت به کف آور جامی

از سرِ کویِ تو هر کو به ملالت برودنرود کارش و آخِر به خجالت برودکاروانی که بُوَد بدرقه‌اش حفظِ خدابه تَجَمُّل بنشیند به جَلالت برودسالک از نورِ هدایت بِبَرَد راه به ...

نظر ۰ بازدید ۷
طریقِ عشق پرآشوب و فتنه است ای دل

طریقِ عشق پرآشوب و فتنه است ای دل

چو دست بر سرِ زلفش زنم به تاب رَوَدور آشتی طلبم با سرِ عِتاب رَوَدچو ماهِ نو رَهِ بیچارگانِ نَظّارهزَنَد به گوشهٔ ابرو و در نقاب رودشبِ شراب خرابم کُنَد به بیداریوگر ...

نظر ۰ بازدید ۲۰۲
از دیده خونِ دل همه بر رویِ ما رَوَد

از دیده خونِ دل همه بر رویِ ما رَوَد

از دیده خونِ دل همه بر رویِ ما رَوَدبر رویِ ما ز دیده چه گویم چه‌ها رَوَدما در درونِ سینه هوایی نهفته‌ایمبر باد اگر رَوَد دلِ ما زان هوا رودخورشیدِ خاوری کُنَد از رَ...

نظر ۰ بازدید ۲۷
کنون که در چمن آمد گُل از عَدَم به وجود

کنون که در چمن آمد گُل از عَدَم به وجود

کنون که در چمن آمد گُل از عَدَم به وجودبنفشه در قدمِ او نهاد سر به سجودبنوش جامِ صبوحی به نالهٔ دَف و چنگببوس غَبغَب ساقی به نغمهٔ نی و عودبه دورِ گُل منشین بی شراب و ش...

نظر ۰ بازدید ۱۷
نیک نامی خواهی ای دل با بَدان صحبت مدار

نیک نامی خواهی ای دل با بَدان صحبت مدار

در ازل هر کو به فیضِ دولت ارزانی بُوَدتا ابد جامِ مرادش همدمِ جانی بُوَدمن همان ساعت که از مِی خواستم شد توبه کارگفتم این شاخ ار دهد باری، پشیمانی بُوَدخود گرفتم کَاف...

نظر ۰ بازدید ۱۸
مسلمانان مرا وقتی دلی بود

مسلمانان مرا وقتی دلی بود

مسلمانان مرا وقتی دلی بودکه با وی گفتمی گر مشکلی بودبه گِردابی چو می‌افتادم از غمبه تدبیرش امیدِ ساحلی بوددلی همدرد و یاری مصلحت بینکه اِستِظهارِ هر اهلِ دلی بودز م...

نظر ۰ بازدید ۲۰
اوقاتِ خوش آن بود که با دوست به سر رفت

اوقاتِ خوش آن بود که با دوست به سر رفت

آن یار کز او خانهٔ ما جایِ پَری بودسر تا قدمش چون پَری از عیب بَری بوددل گفت فروکش کنم این شهر به بویشبیچاره ندانست که یارش سفری بودتنها نه ز رازِ دلِ من پرده برافتادت...

نظر ۰ بازدید ۳۷۰
به کویِ میکده یا رب سحر چه مشغله بود؟

به کویِ میکده یا رب سحر چه مشغله بود؟

به کویِ میکده یا رب سحر چه مشغله بود؟که جوشِ شاهد و ساقی و شمع و مشعله بودحدیثِ عشق که از حرف و صوت مُستَغنیستبه نالهٔ دف و نی در خروش و ولوله بودمباحثی که در آن مجلسِ ج...

نظر ۰ بازدید ۱۹
گوهرِ مخزنِ اسرار همان است که بود

گوهرِ مخزنِ اسرار همان است که بود

گوهرِ مخزنِ اسرار همان است که بودحُقِّهٔ مِهر بدان مُهر و نشان است که بودعاشقان زُمرهٔ اربابِ امانت باشندلاجرم چشمِ گهربار همان است که بوداز صبا پرس که ما را همه شب ت...

نظر ۰ بازدید ۲۰
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بودوز لبِ ساقی شرابم در مَذاق افتاده بوداز سرِ مستی دگر با شاهدِ عهدِ شبابرجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بوددر مقاماتِ طریقت هر ک...

نظر ۰ بازدید ۱۸
دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بودتا کجا باز دلِ غمزده‌ای سوخته بودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآشوبیجامه‌ای بود که بر قامتِ او دوخته بودجانِ عُشّاق سپندِ رخِ خود می‌د...

نظر ۰ بازدید ۲۶
دوش در حلقهٔ ما قصّهٔ گیسویِ تو بود

دوش در حلقهٔ ما قصّهٔ گیسویِ تو بود

دوش در حلقهٔ ما قصّهٔ گیسویِ تو بودتا دلِ شب سخن از سلسلهٔ مویِ تو بوددل که از ناوَکِ مژگانِ تو در خون می‌گشتباز مشتاقِ کمانخانهٔ ابرویِ تو بودهم عَفَاالله صبا کز تو ...

نظر ۰ بازدید ۲۱
۱۲۳۴۵
 ... 
۱۹
با ساخت وبلاگ در ارم بلاگ، نیازی به سایت نخواهید داشت با ساخت وبلاگ در ارم بلاگ، نیازی به سایت نخواهید داشت مشاهده