خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


اشعار عاشقانه


مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم

شعر "مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم" از حافظ شیرازیمرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردمتو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم به سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چ...

نظر ۰ بازدید ۴۱۰
از در درآمدی و من از خود به در شدم

از در درآمدی و من از خود به در شدم

شعر عاشقانه " از در درآمدی و من از خود به در شدم" سعدیاز در درآمدی و من از خود به درشدمگفتی کز این جهان به جهان دگر شدمگوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوستصاحب خبر بیامد و...

نظر ۰ بازدید ۶۲۴
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

شعر عاشقانه " فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش" حافظ شیرازیفکر بلبل همه آن است که گل شد یارشگل در اندیشه که چون عشوه کند در کارشدلربایی همه آن نیست که عاشق بکشندخواجه آ...

نظر ۰ بازدید ۳۹۳
عاشق که باشی شعر شور دیگری دارد

عاشق که باشی شعر شور دیگری دارد

عاشق که باشی شعر شور دیگری داردلیلی و مجنون قصه شیرینتری دارددیوان حافظ را شبی صد دفعه میبوسیهر دفعه از آن دفعه فال بهتری داردحتی سؤالات کتاب تست کنکورتعاشق که باشی ...

نظر ۰ بازدید ۳۹۹
گفتم کـه دلتنگم بیـا ای آنکه درمان منی

گفتم کـه دلتنگم بیـا ای آنکه درمان منی

گفتم کـه دلتنگم بیـا ای آنکه درمان منیگفتی کنارم هستی و همواره در جان منیگفتم نمانـده در دلم شوری دگر از عاشقیگفتی اگر لیلی شوم،مجنون و حیران منیگفتم مرا بـا بوسه ای ...

نظر ۰ بازدید ۷۱۰
هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش...

هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش...

دوستان در هوای صحبت یارزر فشانند و ما سر افشانیممر خداوند عقل و دانش راعیب ما گو مکن که نادانیمهر گلی نو که در جهان آیدما به عشقش هزاردستانیمتنگ چشمان نظر به میوه کنن...

نظر ۰ بازدید ۷۸۵
تو همان ناب ترین جاذبه ی دنیایی

تو همان ناب ترین جاذبه ی دنیایی

تو نه مهتاب و نه خورشیدی و نه دریاییتو همان ناب ترین جاذبه ی دنیاییتو پر از حرمت بارانی و چشمت خیس استحتم دارم که تو از پیش خدا می آییمثل اشعار اهورایی باران پاکیو به ا...

نظر ۰ بازدید ۱۰۱۳
صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش استوقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش استاز صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شودآری آری طیب انفاس هواداران خوش استناگشوده گل نقاب آه...

نظر ۰ بازدید ۲۸۴
حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس است

حال دل با تو گفتنم هوس استخبر دل شنفتنم هوس استطمع خام بین که قصه فاشاز رقیبان نهفتنم هوس استشب قدری چنین عزیز شریفبا تو تا روز خفتنم هوس استوه که دردانه‌ای چنین نازک...

نظر ۰ بازدید ۱۶۸
اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز استبه بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز استصراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتدبه عقل نوش که ایام فتنه انگیز استدر آستین مرقع پیاله پنهان کنک...

نظر ۰ بازدید ۲۵۹
میان دو عم زاده وصلت فتاد

میان دو عم زاده وصلت فتاد

میان دو عم زاده وصلت فتاددو خورشید سیمای مهتر نژادیکی را به غایت خوش افتاده بوددگر نافر و سرکش افتاده بودیکی خلق و لطف پریوار داشتیکی روی در روی دیوار داشتیکی خویشتن ...

نظر ۰ بازدید ۲۲۲
به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

به کوی میکده هر سالکی که ره دانستدری دگر زدن اندیشه تبه دانستزمانه افسر رندی نداد جز به کسیکه سرفرازی عالم در این کله دانستبر آستانه میخانه هر که یافت رهیز فیض جام می ...

نظر ۰ بازدید ۲۱۲
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

گل در بر و می در کف و معشوق به کام استسلطان جهانم به چنین روز غلام استگو شمع میارید در این جمع که امشبدر مجلس ما ماه رخ دوست تمام استدر مذهب ما باده حلال است ولیکنبی روی...

نظر ۰ بازدید ۳۷۳
به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درستکه مونس دم صبحم دعای دولت توستسرشک من که ز طوفان نوح دست بردز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شستبکن معامله‌ای وین دل شکسته بخرکه با شکستگی...

نظر ۰ بازدید ۲۸۶
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دستمست از می و میخواران از نرگس مستش مستدر نعل سمند او شکل مه نو پیداوز قد بلند او بالای صنوبر پستآخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیستوز ...

نظر ۰ بازدید ۳۹۰
تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادستدل سودازده از غصه دو نیم افتادستچشم جادوی تو خود عین سواد سحر استلیکن این هست که این نسخه سقیم افتادستدر خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست...

نظر ۰ بازدید ۳۵۲
برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

برو به کار خود ای واعظ این چه فریادستمرا فتاد دل از ره تو را چه افتادستمیان او که خدا آفریده است از هیچدقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادستبه کام تا نرساند مرا لبش چون نا...

نظر ۰ بازدید ۳۴۷
رواق منظر چشم من آشیانه توست

رواق منظر چشم من آشیانه توست

رواق منظر چشم من آشیانه توستکرم نما و فرود آ که خانه خانه توستبه لطف خال و خط از عارفان ربودی دللطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توستدلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش بادکه در ...

نظر ۰ بازدید ۳۶۷
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت استچون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت استجانا به حاجتی که تو را هست با خداکآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت استای پادشاه حسن خدا را بسوختیمآخر...

نظر ۰ بازدید ۴۳۸
خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بستگشاد کار من اندر کرشمه‌های تو بستمرا و سرو چمن را به خاک راه نشاندزمانه تا قصب نرگس قبای تو بستز کار ما و دل غنچه صد گره بگشودنسیم گل چو ...

نظر ۰ بازدید ۴۷۰
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب استیا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب استتا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسدهر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب استکشته چاه زنخدان تو...

نظر ۰ بازدید ۳۲۷
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

زلفت هزار دل به یکی تار مو ببستراه هزار چاره گر از چار سو ببستتا عاشقان به بوی نسیمش دهند جانبگشود نافه‌ای و در آرزو ببستشیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نوابرو نمود و ج...

نظر ۰ بازدید ۴۰۸
ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

ما را ز خیال تو چه پروای شراب استخم گو سر خود گیر که خمخانه خراب استگر خمر بهشت است بریزید که بی دوستهر شربت عذبم که دهی عین عذاب استافسوس که شد دلبر و در دیده گریانتحر...

نظر ۰ بازدید ۳۸۵
به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درستکه مونس دم صبحم دعای دولت توستسرشک من که ز طوفان نوح دست بردز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شستبکن معامله‌ای وین دل شکسته بخرکه با شکستگی...

نظر ۰ بازدید ۲۶۰
۱۲۳
پاپ آپ استند نمایشگاهی فروش انواع سازه های نمایشگاهی
تبلیغات رایگان تبلیغات رایگان در نیازمندی های بالون آگهی

  مینو ایرانی  


با تبلیغات در ارم بلاگ 10 هزار بازدید هدیه بگیرید با تبلیغات در ارم بلاگ 10 هزار بازدید هدیه بگیرید مشاهده