خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

جان روشندل ز جسم مختصر باشد جدا

جان روشندل ز جسم مختصر باشد جدا

شعر "جان روشندل ز جسم مختصر باشد جدا" از صائب تبریزیجان روشندل ز جسم مختصر باشد جدادر صدف از راه غلطانی گهر باشد جدااز فشردن غوطه در دریای وحدت می‌زندگرچه از هم بند بن...

نظر ۰ بازدید ۵۳۹
نغمه آرام از من دیوانه می‌سازد جدا

نغمه آرام از من دیوانه می‌سازد جدا

شعر "نغمه آرام از من دیوانه می‌سازد جدا" از صائب تبریزینغمه آرام از من دیوانه می‌سازد جداخواب را از دیده این افسانه می‌سازد جداپردهٔ شرم است مانع در میان ما و دوستشم...

نظر ۰ بازدید ۴۸۸
آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا

آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا

شعر "آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جا" از صائب تبریزیآنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به جااز جوانی حسرت بسیار می‌ماند به جاآهِ افسوس و سرشکِ گرم و داغِ حسرت استآنچه ...

نظر ۰ بازدید ۶۲۷
حیف باشد بر چنان تن پیرهن

حیف باشد بر چنان تن پیرهن

شعر "حیف باشد بر چنان تن پیرهن" از سعدیماهرویا! روی خوب از من متاببی‌خطا کشتن چه می‌بینی صوابدوش در خوابم در آغوش آمدیوین نپندارم که بینم جز به خواباز درون سوزناک و چ...

نظر ۰ بازدید ۶۹۶
ما را همه شب نمی‌برد خواب

ما را همه شب نمی‌برد خواب

شعر "ما را همه شب نمی‌برد خواب" از سعدیما را همه شب نمی‌برد خوابای خفتهٔ روزگار دریابدر بادیه تشنگان بمردندوز حله به کوفه می‌رود آبای سخت کمان سست پیماناین بود وفای ...

نظر ۰ بازدید ۵۲۰
اگر نه مدِّ بسم‌الله بودی تاجِ عنوان‌ها

اگر نه مدِّ بسم‌الله بودی تاجِ عنوان‌ها

شعر "اگر نه مدِّ بسم‌الله بودی تاجِ عنوان‌ها" از صائب تبریزیاگر نه مدِّ بسم‌الله بودی تاجِ عنوان‌هانگشتی تا قیامت نو خط شیرازه دیوان‌هانه‌ تنها کعبه صحراییست دار...

نظر ۰ بازدید ۵۳۷
اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب

اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب

شعر "اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب" از سعدیاگر تو برفکنی در میان شهر نقابهزار مؤمن مخلص درافکنی به عقابکه را مجال نظر بر جمال میمونتبدین صفت که تو دل می‌بری ورای حجاب...

نظر ۰ بازدید ۷۴۰
تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا

تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا

شعر "تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا" از مولویتو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سوداتو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریاتو دیدی هیچ نقشی را که از ...

نظر ۰ بازدید ۸۰۲
عشق تو آورد قدح پر ز بلاها

عشق تو آورد قدح پر ز بلاها

شعر "عشق تو آورد قدح پر ز بلاها" از مولویعشق تو آورد قدح پر ز بلاهاگفتم می می‌نخورم پیش تو شاهاداد می معرفتش آن شکرستانمست شدم برد مرا تا به کجاهااز طرفی روح امین آمد پ...

نظر ۰ بازدید ۶۲۶
عشق برای عاشقان محو سزای نفس ما

عشق برای عاشقان محو سزای نفس ما

شعر "عشق برای عاشقان محو سزای نفس ما" از مولویچون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ماکفر شده‌ست لاجرم ترک هوای نفس ماچونک به عشق زنده شد قصد غزاش چون کنم ؟غمزه خونی تو شد ...

نظر ۰ بازدید ۵۹۸
ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

شعر "ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما" از مولاناای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شماافتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشناگر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود...

نظر ۰ بازدید ۷۱۳
ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما

شعر "ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما" از مولویای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ماای از تو آبستن چمن و ای از تو خندان باغ‌هاای بادهای خوش نفس عشاق را فریادرسای پاکت...

نظر ۰ بازدید ۸۴۷
مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا

شعر "مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا" از سعدیمشتاقی و صبوری از حد گذشت یاراگر تو شکیب داری طاقت نمانْد ما راباری به چشم احسان در حال ما نظر کنکز خوان پادشاهان راحت بود گ...

نظر ۰ بازدید ۶۳۷
چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست

شعر "چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست" از سعدیچنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مستکه نیستم خبر از هر چه در دو عالم هستدگر به روی کسم دیده بر نمی‌باشدخلیل من همه ب...

نظر ۰ بازدید ۷۸۰
بی کشش کوشش عاشق به مقامی نرسد!

بی کشش کوشش عاشق به مقامی نرسد!

شعر "بی کشش کوشش عاشق به مقامی نرسد" از حافظپیش من ثابت و سیار فلک مرغوب استخرده گل همه در دیده بلبل خوب استحاصل گردش افلاک دم صبح بوداز نفس آنچه شمرده است همان محسوب ا...

نظر ۰ بازدید ۶۳۷
دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست!

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست!

شعر "دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست" از حافظدل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاستگفت با ما منشین کز تو سلامت برخاستکه شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشستکه نه در آخر صحب...

نظر ۰ بازدید ۸۲۷
دیدی ای دل که غمِ عشق دگربار چه کرد

دیدی ای دل که غمِ عشق دگربار چه کرد

شعر "دیدی ای دل که غمِ عشق دگربار چه کرد" از حافظدیدی ای دل که غمِ عشق دگربار چه کردچون بشد دلبر و با یارِ وفادار چه کردآه از آن نرگسِ جادو که چه بازی انگیختآه از آن مست ...

نظر ۰ بازدید ۱۷۰۹
ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما

شعر "ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما" از مولوی + آهنگ شجریانای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ماای درشکسته جام ما ای بردریده دام ماای نور ما ای سور ما ای دولت ...

نظر ۰ بازدید ۸۵۴
در هوایت بی‌قرارم روز و شب

در هوایت بی‌قرارم روز و شب

شعر "در هوایت بی‌قرارم روز و شب" از مولوی + آهنگ شجریاندر هوایت بی‌قرارم روز و شبسر ز پایت برندارم روز و شبروز و شب را همچو خود مجنون کنمروز و شب را کی گذارم روز و شبجان...

نظر ۰ بازدید ۷۱۷
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت!

ما را که درد عشق و بلای خمار کشت!

شعر "ما را که دردِ عشق و بلای خُمار کُشت" از حافظگر مِی فروش حاجتِ رندان روا کندایزد گنه ببخشد و دفعِ بلا کندساقی به جامِ عدل بده باده تا گداغیرت نیاوَرَد، که جهان پُر ...

نظر ۰ بازدید ۹۵۷
دلت به وصلِ گل، ای بلبل صبا خوش باد!

دلت به وصلِ گل، ای بلبل صبا خوش باد!

شعر "دلت به وصلِ گل، ای بلبل صبا خوش باد" از حافظرَواقِ منظرِ چشمِ من آشیانه توستکَرَم نما و فرود آ که خانه خانه توستبه لطفِ خال و خط از عارفان ربودی دللطیفه‌های عجب ز...

نظر ۰ بازدید ۹۹۶
بیا بیا دلدار من دلدار من

بیا بیا دلدار من دلدار من

شعر "بیا بیا دلدار من دلدار من" از مولویبیا بیا دلدار من دلدار مندرآ درآ در کار من در کار منتویی تویی گلزار من گلزار منبگو بگو اسرار من اسرار منبیا بیا درویش من درویش م...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰۰
کس نیست در این گوشه فراموش‌تر از من

کس نیست در این گوشه فراموش‌تر از من

شعر "کس نیست در این گوشه فراموش‌تر از من" از شهریارکس نیست در این گوشه فراموش‌تر از منوز گوشه‌نشینان تو خاموش‌تر از منهرکس به خیالیست هم‌آغوش و کسی نیستای گل به خیا...

نظر ۰ بازدید ۹۸۴
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

شعر "آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا" از شهریارآمدی جانم به قربانت ولی حالا چرابی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرانوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدیسنگ‌ دل این زو...

نظر ۰ بازدید ۶۲۶
۱۲۳۴
اعداد فرشتگان راز اعداد فرشتگان
میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی

  تور قطر   |   تور گرجستان   |   لینک پرومکس   |   آموزش تصویری حرکات بدنسازی   |   مشاور ایرانی در لندن   |   خرید آنتی ویروس  


**  قیمت های باورنکردنی منتظر شماست، با آلینز خرید کنید! ** ** قیمت های باورنکردنی منتظر شماست، با آلینز خرید کنید! ** مشاهده