خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

شعر "مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را" مولانامسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری راکه صد فردوس می‌سازد جمالش نیم خاری رامکان‌ها بی‌مکان گردد زمین‌ها جمله کان ...

نظر ۰ بازدید ۵۳۳
دارد از خط گل رخسار تو فرمان خدایی

دارد از خط گل رخسار تو فرمان خدایی

شعر "دارد از خط گل رخسار تو فرمان خدایی" صائب تبریزیدارد از خط گل رخسار تو فرمان خداییچون به فرمان خدا از همه کس دل نربایی؟گرهی نیست دل ما که ازان زلف گشایینقطه را هست ...

نظر ۰ بازدید ۵۷۶
می‌دان که زمانه نقش سوداست

می‌دان که زمانه نقش سوداست

شعر "می‌دان که زمانه نقش سوداست" مولانامی‌دان که زمانه نقش سوداستبیرون ز زمانه صورت ماستزیرا قفسی‌ست این زمانهبیرون همه کوه قاف و عنقاستجویی‌ست جهان و ما برونیمبر...

نظر ۰ بازدید ۴۳۵
دود دل ما نشان سوداست

دود دل ما نشان سوداست

شعر "دود دل ما نشان سوداست" مولانادود دل ما نشان سوداستوان دود که از دلست پیداستهر موج که می‌زند دل از خونآن دل نبود مگر که دریاستبیگانه شدند آشنایاندل نیز به دشمنی چ...

نظر ۰ بازدید ۵۵۸
دل آمد و دی به گوش جان گفت

دل آمد و دی به گوش جان گفت

شعر "دل آمد و دی به گوش جان گفت" مولانادل آمد و دی به گوش جان گفتای نام تو این که می‌نتان گفتدرنده آنک گفت پیداسوزنده آنک در نهان گفتچه عذر و بهانه دارد ای جانآن کس که ز ...

نظر ۰ بازدید ۶۰۰
گویم سخن شکرنباتت

گویم سخن شکرنباتت

شعر "گویم سخن شکرنباتت" مولاناگویم سخن شکرنباتتیا قصه چشمه حیاتترخ بر رخ من نهی بگویمکز بهر چه شاه کرد ماتتدر خرمنت آتشی درانداختکز خرمن خود دهد زکاتتسرسبز کند چو تر...

نظر ۰ بازدید ۴۵۰
شب فراق نخواهم دواج دیبا را

شب فراق نخواهم دواج دیبا را

شعر "شب فراق نخواهم دواج دیبا را" سعدیشب فراق نخواهم دواج دیبا راکه شب دراز بود خوابگاه تنها راز دست رفتن دیوانه عاقلان دانندکه احتمال نماندست ناشکیبا راگرش ببینی و د...

نظر ۰ بازدید ۵۲۱
اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

شعر "اگر تو فارغی از حال دوستان یارا" سعدیاگر تو فارغی از حال دوستان یارافراغت از تو میسر نمی‌شود ما راتو را در آینه دیدن جمال طلعت خویشبیان کند که چه بودست ناشکیبا را...

نظر ۰ بازدید ۴۹۳
روی تو خوش می‌نماید آینهٔ ما

روی تو خوش می‌نماید آینهٔ ما

شعر "روی تو خوش می‌نماید آینهٔ ما" سعدیروی تو خوش می‌نماید آینهٔ ماکآینه پاکیزه است و روی تو زیباچون می روشن در آبگینهٔ صافیخویِ جمیل از جمالِ روی تو پیداهر که دمی با...

نظر ۰ بازدید ۴۸۹
تا نقش خیال دوست با ماست

تا نقش خیال دوست با ماست

شعر "تا نقش خیال دوست با ماست" مولاناتا نقش خیال دوست با ماستما را همه عمر خود تماشاستآن جا که وصال دوستانستوالله که میان خانه صحراستوان جا که مراد دل برآیدیک خار به ا...

نظر ۰ بازدید ۵۳۵
ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا

ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا

شعر "ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا" مولاناای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرابر من خسته کرده‌ای روی گران چرا چرابر دل من که جای تست کارگه وفای تستهر نفسی همی‌زنی ز...

نظر ۰ بازدید ۵۰۴
تا چه شوند عاشقان روز وصال ای خدا

تا چه شوند عاشقان روز وصال ای خدا

شعر "تا چه شوند عاشقان روز وصال ای خدا" مولاناماهِ درست را ببین کاو بشکست خواب ماتافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ماخواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشت شبآب مده به تشنگان عش...

نظر ۰ بازدید ۵۰۵
طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را

طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را

شعر "طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را" مولاناطوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله رالابه گری می‌کنمت راه تو زن قافله رامست و خوش و شاد توام حامله داد توامحامله گر بار نهد ...

نظر ۰ بازدید ۵۴۸
شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما

شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما

شعر "شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما" مولاناشمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ماراست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجاسوی دل ما بنگر کز هوس دیدن تودولت آن جا که در او حسن تو بگ...

نظر ۰ بازدید ۵۳۷
ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا

ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا

شعر "ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا" مولاناای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نواهین زهره را کالیوه کن زان نغمه‌های جان فزادعوی خوبی کن بیا تا صد عدو و آشنابا چهره‌ای ...

نظر ۰ بازدید ۶۷۱
جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

شعر "جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را" مولاناجرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو رااز زعفران روی من رو می‌بگردانی چرایا این دل خون خواره را لطف و مراعاتی ب...

نظر ۰ بازدید ۶۲۰
ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

شعر "ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها" مولاناای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتهاای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌هاامروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدیبر مستمندان آمدی ...

نظر ۰ بازدید ۸۱۴
از گل رخسار او سرسبز دیدم باغ خویش

از گل رخسار او سرسبز دیدم باغ خویش

شعر "از گل رخسار او سرسبز دیدم باغ خویش" مولانادوش رفتم در میان مجلس سلطان خویشبر کف ساقی بدیدم در صراحی جان خویشگفتمش ای جان جان ساقیان بهر خداپر کنی پیمانه را و نشکن...

نظر ۰ بازدید ۸۲۱
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

شعر "تن آدمی شریف است به جان آدمیت" سعدی شیرازیتن آدمی شریف است به جان آدمیتنه همین لباس زیباست نشان آدمیتاگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینیچه میان نقش دیوار و میا...

نظر بازدید ۳۷۲۳
تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل

تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل

شعر عرفانی "تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل" صائب تبریزیتا چند گرد کعبه بگردم به بوی دلتا کی به سینه زنم ز آرزوی دلافتد ز طرف کعبه و بتخانه دربدرسر گشته ای که راه نیابد ...

نظر ۰ بازدید ۷۵۰
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است!

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است!

شعر عرفانی "خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است" حافظ خلوت گُزیده را به تماشا چه حاجت استچون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت استجانا به حاجتی که تو را هست با خداکآخِر دمی بپ...

نظر ۰ بازدید ۷۴۹
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

شعر عرفانی "ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی" سنایی + آهنگ محسن چاووشیملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایینروم جز به همان ره که توام راه نماییهمه درگاه تو جویم همه از ف...

نظر ۰ بازدید ۱۳۶۸
خداوندا گنهکاریم جمله

خداوندا گنهکاریم جمله

شعر عرفانی "خداوندا گنهکاریم جمله" وحشی بافقیخداوندا گنهکاریم جملهز کار خود در آزاریم جملهنیاید جز خطاکاری ز ما هیچز ما صادر نگردد جز خطا هیچز ما غیر از گنهکاری نیای...

نظر ۰ بازدید ۷۷۴
۱۲۳۴
میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی
سفر ، گردشگری ، طبیعت گردیتبلیغات و ثبت آگهی رایگان در تارگتینو
اعداد فرشتگان راز اعداد فرشتگان

  مشاور ایرانی در لندن   |   تور گرجستان   |   خرید آنتی ویروس   |   تور قطر   |   لینک پرومکس   |   آموزش تصویری حرکات بدنسازی  


۲ رپورتاژ سفارش بده، ۱ رپورتاژ هدیه بگیر ۲ رپورتاژ سفارش بده، ۱ رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده