خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل

تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل

شعر عرفانی "تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل" صائب تبریزیتا چند گرد کعبه بگردم به بوی دلتا کی به سینه زنم ز آرزوی دلافتد ز طرف کعبه و بتخانه دربدرسر گشته ای که راه نیابد ...

نظر ۰ بازدید ۴۱۲
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است!

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است!

شعر عرفانی "خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است" حافظ خلوت گُزیده را به تماشا چه حاجت استچون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت استجانا به حاجتی که تو را هست با خداکآخِر دمی بپ...

نظر ۰ بازدید ۵۵۷
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

شعر عرفانی "ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی" سنایی + آهنگ محسن چاووشیملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایینروم جز به همان ره که توام راه نماییهمه درگاه تو جویم همه از ف...

نظر ۰ بازدید ۶۳۲
خداوندا گنهکاریم جمله

خداوندا گنهکاریم جمله

شعر عرفانی "خداوندا گنهکاریم جمله" وحشی بافقیخداوندا گنهکاریم جملهز کار خود در آزاریم جملهنیاید جز خطاکاری ز ما هیچز ما صادر نگردد جز خطا هیچز ما غیر از گنهکاری نیای...

نظر ۰ بازدید ۳۵۲
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

شعر عرفانی "دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند" حافظدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادندواندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادندبیخود از شعشعهٔ پرتو ذاتم کردندباده از جام تجلی صفاتم داد...

نظر ۰ بازدید ۵۹۶
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست!

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست!

شعر عرفانی "به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست" سعدیبه جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوستعاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوستبه غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبحتا دل م...

نظر ۰ بازدید ۵۵۲
ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

شعر عرفانی "ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم" مولاناای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنمتو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت می کنمهر جا که هستی حاضری از دور در ما...

نظر ۰ بازدید ۴۷۷
باغبان گر پنج‌روزی صحبتِ گل بایدش

باغبان گر پنج‌روزی صحبتِ گل بایدش

شعر عرفانی "باغبان گر پنج‌روزی صحبتِ گل بایدش" حافظ شیرازیباغبان گر پنج‌روزی صحبتِ گل بایدشبر جفایِ خارِ هجران صبرِ بلبل بایدشای دل اندر بندِ زلفش از پریشانی مَنال...

نظر ۰ بازدید ۴۹۹
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

ای در درون جانم و جان از تو بی خبر

شعر عرفانی "ای در درون جانم و جان از تو بی خبر" عطار نیشابوریای در درون جانم و جان از تو بی خبروز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبرچون پی برد به تو دل و جانم که جاوداندر ج...

نظر ۰ بازدید ۵۳۷
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

شعر عرفانی "بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید" همراه با آهنگ زندان محسن چاووشیبمیرید بمیرید در این عشق بمیریددر این عشق چو مردید همه روح پذیریدبمیرید بمیرید و زین مرگ م...

نظر ۰ بازدید ۵۸۴
عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

شعر عرفانی "عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش" درباره خداعارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویشخون انگوری نخورده باده شان هم خون خویشهر کسی اندر جهان مجنون لیلا...

نظر ۰ بازدید ۷۲۳
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟

شعر "ای قوم به حج رفته کجایید کجایید"ای قوم به حج رفته کجایید کجاییدمعشوق همین جاست بیایید بیاییدمعشوق تو همسایه و دیوار به دیواردر بادیه سرگشته شما در چه هواییدگر صو...

نظر ۰ بازدید ۶۶۷
از شبنم عشق خاک آدم گل شد

از شبنم عشق خاک آدم گل شد

شعر "از شبنم عشق خاک آدم گل شد"از شبنم عشق خاک آدم گل شدشوری برخاست فتنه‌ای حاصل شدسر نشتر عشق بر رگ روح زدندیک قطرهٔ خون چکید و نامش دل شدرباعی از ابوسعید ابوالخیر

نظر ۰ بازدید ۵۲۶
من خنده زنم بر دل، دل خنده زند بر من

من خنده زنم بر دل، دل خنده زند بر من

شعر "من خنده زنم بر دل، دل خنده زند بر من"من خنده زنم بر دل ، دل خنده زند بر من اینجاست که میخندد دیوانه به دیوانه من خنده زنم بر غم ، غم خنده کند بر من اینجاست که میخندد ...

نظر ۰ بازدید ۴۵۳
هاتفی از گوشه ی میخانه دوش

هاتفی از گوشه ی میخانه دوش

شعر "هاتفی از گوشه ی میخانه دوش"هاتفی از گوشه ی میخانه دوشگفت ببخشند گنه، مِی بنوشلطفِ الهی بِکُنَد کارِ خویشمژدهٔ رحمت برساند سروشاین خِرَدِ خام به میخانه بَرتا مِی...

نظر ۰ بازدید ۵۱۶
بر در میکده از روی نیاز آمده ام

بر در میکده از روی نیاز آمده ام

شعر "نهانخانه اسرار" از امام خمینیبر در ميكده از روى نيــــاز آمده ‏امپيش اصحاب طريقت، به نماز آمده ‏اماز نهانخانه اسرار، ندارم خبرىبه در پير مغان صاحب راز آمده ‏ام...

نظر ۰ بازدید ۷۵۰
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

شعر عارفانه سنایی درباره خداملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایینروم جز به همان ره که توام راهنمایی همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویمهمه توحید تو گویم که به توحید س...

نظر ۰ بازدید ۶۷۹
عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

شعر عارفانه مولانا درباره خداعارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویشخون انگوری نخورده باده شان هم خون خویشهر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شدندعارفان لیلای خویش و دم به...

نظر ۰ بازدید ۶۰۶
میان باغ گل سرخ، های و هوی دارد!

میان باغ گل سرخ، های و هوی دارد!

شعر میان باغ گل سرخ، های و هو دارد مولانامیانِ باغ گلِ سرخ‌، های و هو داردکه بو کنید دهان مرا چه بو دارد! به باغ خود همه مستند، لیک نی چون گلکه هر یکی به قدح خورد و او س...

نظر ۰ بازدید ۷۷۵
جانی و جهانی و جهان با تو خوش است

جانی و جهانی و جهان با تو خوش است

جانی و جهانی و جهان با تو خوش استور زخم زنی زخم سنان با تو خوش استخود معدن کیمیاست خاک از کف توهرچند که ناخوشست آن با تو خوش است مولانا ، دیوان شمسخوشنویس علایی راد

نظر ۰ بازدید ۱۱۲۷
۱۲۳
تبلیغات رایگان تبلیغات رایگان در نیازمندی های بالون آگهی

  مشاور ایرانی در لندن   |   تولیدی لباس در اراک  


خرید اینترنتی محصولات خانه و آشپزخانه ایکیا خرید اینترنتی محصولات خانه و آشپزخانه ایکیا مشاهده